Školní kroniky: vyprávěcí pramen k dějinám obcí jižního Valašska

11.05.2011 00:07

Školní kroniky byly zavedeny na každé škole po roce 1870 na základě tehdy nové školské legislativy. Mezi mnohými novinkami bylo také uzákoněno, že každá škola má povinnost vést svou vlastní školní kroniku. Jelikož v té době ještě neexistovali obecní kroniky, jsou školní kroniky důležitým a často jediným vyprávěcím (narativním) pramenem, který popisuje také dění v obcích jižního Valašska. Obce měli povinnost vést svoji kroniku teprve od počátku 20. let 20. století – tedy o více než 50 let později. Samozřejmě, že nějakou dobu trvalo než se vedení kronik na jednotlivých školách prosadilo v praxi. (Není také ovšem vyloučeno, že výjimečně některé školy, ale i obce psali své kroniky, ještě dříve než jim to ukládal zákon. Fary vedli také své kroniky, ovšem není mi známo odkdy a zda to byla povinnost). Školní kroniky jsou uloženy ve státních okresních archivech – školní kroniky z jižního Valašska jsou uloženy ve Zlíně-Klečůvce, a to ve fondech jednotlivých Národních škol (čili Obecných škol).    
   
Jako příklad uvádím zápis z nejstarší školní kroniky Národní školy ve Štítné. Tento záznam nás informuje o významné společenské události, která se v obci udála:

PŘEDÁNÍ CÍSAŘSKÉHO VYZNAMENÁNÍ STAROSTOVI OBCE ŠTÍTNÁ FRANTIŠKU LIŠKOVI

Dne 18. února 1909 byl dlouholetý starosta obce Štítná, mlynář František Liška, vyznamenán při příležitost 60. výročí (1848-1908) panování rakouského císaře Františka Josefa I. stříbrným záslužným křížem s korunou. Dnešní obdobou jsou vyznamenání prezidenta republiky. Záslužný kříž náležel mezi vyznamenání velmi vzácná.  Byl určen „pro civilní osoby za činy ve prospěch panovnického domu, jakož i obecného blaha“. Stříbrný záslužný kříž s korunou byl ve čtyřstupňové hierarchii třetím nevyšším státním vyznamenáním, jaké mohla civilní osoba obdržet. František Liška nebyl dekorován císařem osobně ani mu nebyl záslužný kříž předán v tehdejším hlavním městě říše – ve Vídni – jak bychom se mohli domnívat. Vyznamenání přijal z rukou uherskobrodského okresního hejtmana, jakožto zástupce státní správy při slavnosti přímo v obci Štítná. Zprávu o této slavnosti nám podává na stránkách štítenské školní kroniky tehdejší řídící učitel Jindřich Janeček: 
 
„Zdejší zasloužilý pan starosta Fr. [antišek] Liška byl při oslavě jubilea J.[eho]  V.[ýsosti císaře Františka Josefa I.] vyznamenán za své zásluhy o obec zdejší stříbrným zásl.[užným] křížem s korunou. Slavnost určená na den 18. února [1909], kdy kříž mu byl připínán. Ve slavném průvodu jehož se účastnili i dítky školní, za zvuku hudby, veden byl oslavenec z domu svého [čp. 83], po dojímavém proslovu důstojného p.[ana] faráře [Aloise Filipa] do chrámu Páně, který nestačil pojati v sebe množství lidu domácího i přespolního. Tam kázal vys.[oce] důst.[ojný] p.[an] dr. [Antonín] C.[yril] Stojan, [moravskýl] zemský a říšský poslanec [a probošt kroměřížský, pozdější  olomoucký arcibiskup], který také velkou mši sv.[atou] obětoval. Po slavných službách Božích odebral se průvod před školní budovu [stávající budova domova pro seniory], kdež venku připraveno bylo, pokud krátký čas dovoloval, vhodně a vkusně místo k odevzdání zásl.[užného] kříže. Zde pan c.[ísařský] a k.[rálovský] okr.[esní] hejtman Ganzwohl z Uherského Brodu poukázal na ty zásluhy p.[ana] starosty, které si tento získal za své skoro čtvrt stoleté, nepřetržité správy obce; ozdobil jeho prsa nejvyšším vyznamenáním a vyslovil mu své blahopřání. Pan starosta na to vyzval přítomné by provolali J.[eho] V.[ýsosti] 3 kráte sláva a zazpívána byla císařská hymna [,Zachovej nám Hospodine´]. Potom blahopřál oslavenci Vdp. [Veledůstojný pan] probošt Stojan za poslance Kat.[olicko] národní [strany]. Pan soudní rada Peček za soud [ve Valašských Kloboukách]. Důst.[ojný] pan [valašskokloboucký] děkan Pírek za duchovenstvo. Za obec člen obecního výboru m.[ístní] duch.[ovní] správce [P. Alois Filip]. Řídící školy [Jindřich Janeček] za sbor učitelský a dítky školní. Okolní starostové a jiní. Slavnost zakončená zpěvem národní hymny ,Kde domov můj´.“  (1)        

Bezprostředně před slavností píše štítenský starosta František Liška vídeňskému průmyslníkovi a majiteli brumovského velkostatku Antonínu Dreherovi: „(…) bude mi okr.[esním] hejtmanem odevzdán ve Štítné záslužný kříž mi udělený J.[eho] V.[ýsostí] nejmilostivějším naším císařem a králem a nebudiž mi za smělost vykládáno, že dovoluji si Vás Vaše vysokorodí pozvati“.  Velkostatkář Antonín Dreher se však oslavy osobně nezúčastnil. (2)

 

Použité zdroje:                               
(1) Státní okresní archiv ve Zlíně, fond Národní škola Štítná nad Vláří 1880-1953, školní kronika 1885-1915.      
(2) Státní okresní archiv ve Zlíně, fond Archiv obce Štítná nad Vláří 1828-1945, zpráva o vyznamenání Frant. Lišky záslužným křížem, inv. č. 41.

 

Anketa

Diskusní téma: Školní kroniky: vyprávěcí pramen k dějinám obcí jižního Valašska

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek